Boj proti přelidnění

23.10.2011 11:31

 

 
Pozemský člověk se neustále pokouší bojovat novým zlem proti zlu starému. Ve skutečnosti je to však cesta k definitivní zkáze. Je to stejné, jako když si člověk nadělá dluhy, splácí je novými dluhy a ty nové dluhy opět novými dluhy, takže je nakonec dluhů nepočitatelně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělá také pozemský člověk, když proti starému zlu bojuje zlem novým. Ano, obyvatel Země jedná a myslí velmi často zcela nelogicky a navzdory veškerému rozumu se pokouší vymýtit staré zlo nově vymyšleným a nově způsobeným zlem. Nelogické v každém ohledu.

 

 

(Velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit)

Pozemský člověk a jeho planeta trpí mnohými, výhradně a pouze jím samotným zapříčiněnými zly a problémy. Stávající zla se však ještě mnohokrát znásobí, tak, že nakonec překonají všechny meze.

Obyvatel Země je sužován hladomory, nedostatkem energie, chorobami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostmi, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním odpadů, rasovou nesnášenlivostí, nedostatkem potravin, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem, znečišťováním vodních toků, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním zamořením a chemickým znečištěním vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí a zvířat. Kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k cizím lidem, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližnímu, extremismus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymýcení rostlin, zášť, neřest, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, nárůst dopravního zatížení, ničení národních kultur, nezaměstnanost, kolaps systému zdravotní péče a selhání péče o staré lidi, celkové zničení přírody, zhroucení systému odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru, atd. – to jsou další zla. Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, ale je jich stále více a více. S přírůstkem celkového počtu obyvatelstva stále přibývají.

Pozemský člověk se neustále pokouší bojovat novým zlem proti zlu starému. Ve skutečnosti je to však cesta k definitivní zkáze. Je to stejné, jako když si člověk nadělá dluhy, splácí je novými dluhy a ty nové dluhy opět novými dluhy, takže je nakonec dluhů nepočitatelně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělá také pozemský člověk, když proti starému zlu bojuje zlem novým. Ano, obyvatel Země jedná a myslí velmi často zcela nelogicky a navzdory veškerému rozumu se pokouší vymýtit staré zlo nově vymyšleným a nově způsobeným zlem. Nelogické v každém ohledu.

Vznikne-li pozemskému člověku nedostatek energie, pak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové a kapacitou bohatší atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny a je mu úplně jedno, že obzvláště díky atomovým, ropným a uhelným elektrárnám se ohromně znečišťuje životní prostředí, přičemž také atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život. Vůbec nehledě na to, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po 3-7 letech výstavby, v době svého dokončení, opět zčásti zastaralé a na druhou stranu již kapacitou nedostačující k tomu, aby mohly pokrýt stávající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nárůst porodnosti a tím i přelidnění nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál. Na celém světě se narodí během výstavby jedné elektrárny mnoho set milionů lidí – a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii. Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva navyšuje také poptávku po energii. Tím zažívá Země čím dál tím větší a rychlejší vykořisťování – musí se stavět a uvádět do provozu stále více atomových elektráren, stejně jako i jiných typů elektráren, díky nimž se stále více ohrožuje a ničí životní prostředí a veškerý život. Avšak jsou tu i další zdroje, které nesou vinu na ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např.: bez rozmyslu používané chemikálie, americký projekt HAARP na Aljašce, pokusy s atomovými bombami a komerční využití atomových bomb, kterými jsou budována jezera, toky a podzemní úložiště pro suť, odpadní vody, smetí a jaderný odpad. Za zmínku však stojí také kácení deštných pralesů a vypalování lesů ke zločinnému získávání stavebních ploch atd., a všechny druhy těch kriminálních sportů*), které používají spalovací motory na plyn, alkohol, benzín nebo motorovou naftu, atd.

*)kriminální-protože vedou k ničení životního prostředí pozn.překl.

Obyvateli Země je vlastní, že v důsledku svého nerozumného a čistě materialistického myšlení, prakticky ve všech věcech myslí a jedná chybně. V mnoha ohledech jedná nelogicky, také co se týče problému hladovění ve světě. Zakládá bezpočet humanitárních organizací, aby sesbíral peníze, potraviny a ostatní formy pomoci pro strádající a hladovějící lidi, avšak jenom proto, aby na jednu stranu zákonně nahospodařil do vlastní kapsy 40% nasbíraných financí jako krytí nákladů a aby na druhou stranu k problému přelidnění dále přispíval a rozdmýchával ho až do nemyslitelných rozměrů. Tímto zdánlivě humánním – ve skutečnosti však nehumánním a destruktivním činem – nebude totiž utrpení pozemských lidí zmírněno a problém hladu vyřešen, nýbrž se utrpení a hlad budou ještě více rozšiřovat. Tato špatně pochopená láska k bližnímu a lidskost (humanita) a z toho plynoucí pomoc na nesprávném místě – vytvářena hlavně absolutně falešným humanismem, který vzniká zpravidla pod vlivem náboženských, sektářských a různých jiných bludných učení – odpovídají všemu jinému než lásce, lásce k bližnímu a humanitě. Tím totiž vznikají ještě větší a horší problémy než ty, které zde byly předtím. Nezodpovědně a bez přemýšlení ve věcech skutečné pravdy a bez opravdové povinnosti k zodpovědnosti, stejně jako bez úcty k životu a k plnění přírodně-tvořivých zákonů a přikázání, poskytuje mnoho lidí neuváženě tzv. »pomoc«, aby tím vlastně o to více podporovali jalovou pomoc a ničení života. Přitom nehrají rozhodující úlohu jen špatně pochopený soucit a sektářské vlivy, nýbrž i skutečnost, že mnozí na takovýchto «humanitárních akcích» lpí jen proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, protože právě jim samotným se daří lépe. Přitom však neberou v potaz, že je to jejich zásluha a zásluha jejich spoluobčanů v dotyčné civilizované zemi, že se jim daří lépe – právě proto, že v první řadě nenechávají příliš narůst počet obyvatel své země, resp. že jej drží nízko na rozumné úrovni v porovnání s lidmi v tzv. »potřebných« či rozvojových zemích. V těchto zemích se lidé bez uvážení a nezodpovědně rozmnožují jako morčata a králíci, aby pak hladověli a křičeli o pomoc, protože jim chybí skutečná pomoc v podobě kontroly porodnosti.

Všude tam, kde je to jen možné, darují falešní humanisté zboží a peníze na akce typu «Chléb pro všechny» a «Hlad ve světě» atd., aniž by tím však poskytovali skutečnou pomoc, neboť právě tím fušují do řemesla logice a přírodě, která se nakonec proti přelidnění brání hladomorem. O tom ale falešní humanisté nemají buď ani ponětí, nebo o tom nechtějí nic vědět. V důsledku nepřirozeného soucitu, falešné lásky k bližnímu a falešné humanity, se tak rodí a jsou přiváděny na svět další stamiliony hladovějících, ačkoliv by se tomu dalo zabránit dobrovolnou nebo uzákoněnou kontrolou porodnosti. Velká masa lidí zákonitě způsobí, že se ocitá ve stále větších problémech a nouzi a že je také pomalu ničena fauna a flóra, stejně jako veškerý život na planetě.

Lidé zachránění od smrti hladem se stávají znovu dobře živení, silní a statní – a již také oni budou v důsledku chybějící kontroly porodnosti opět nepoučeni plodit ve velké míře potomky, jejichž počet jde ročně do desítek milionů. To nevytváří jen další okamžité problémy s hladem, energií, stejně jako s léky, prostorem a financemi atd., nýbrž tito potomci rovněž znovu přispívají k problému přemnožení pozemského lidstva. Až budou tito potomci starší a pohlavně zralí, tak přece i oni začnou plodit potomstvo – a znovu budou plozeni potomci v ještě větším počtu, atd. atp. Rychleji a stále rychleji – a v zatraceně krátkém čase – se bude Země více přelidňovat. A pokud jsme v roce 1978 napočítali na Zemi ještě 4 miliardy lidí, pak to bude v roce 2000 již kolem 7 miliard. Tímto neustále a nezadržitelně se zvětšujícím přelidněním narůstají také všechny ostatní problémy v nezkonalé a nebývalé míře. Jsou to přitom problémy, které se týkají úplně všeho a každého, života samotných lidí, jakož i života planety, fauny a flóry. Tak jak bude v nadcházejících desetiletích nezadržitelně přibývat zvrhlost pozemského člověka, bude se zvrhávat také planeta samotná a příroda. Už jenom hrozivé ničení ozonové vrstvy lidmi přináší netušené utrpení celé Zemi a všemu životu, stejně jako šířící se nákazy v důsledku oslabení imunity. Následkem válek a revolucí atd., se bude odehrávat skutečné stěhování národů, kdy budou lidé utíkat ze svých domovských zemí a hledat azyl jinde. To opět povede k nenávisti vůči cizincům, azylantům a jiným rasám, z čehož vyplynou těžké nepokoje a vraždy atd., páchané extrémisty všeho druhu. Epidemie drogové závislosti nabere na rozměrech, a tedy i mezinárodní politický terorismus. Znovu se budou vyskytovat recese a inflace a miliony lidí se ocitnou bez práce a bez příjmu. Kriminalita a organizovaný zločin významně narostou a vraždy jednotlivců v masovém měřítku budou rovněž na denním pořádku, tak jako masová jatka lidí v nábožensko-sektářském a politickém zaslepení. Životní prostředí bude ničeno čím dál tím více a tím bude samotná planeta vypleněna a »stažena z kůže«. Za to se však bude planeta a příroda mstít neobyčejně mocnými bouřemi, orkány, cyklóny a hurikány, ale také rozsáhlými požáry, kdy shoří lesy, pole atd. Vyskytnou se ohromné nečasy, jaké Země nepamatuje – a ty se poženou přes planetu. Lidstvo a Zemi zasáhnou tíživá sucha, ale i rozsáhlé potopy, masy sněhu, krupobití a mnoho dalšího. Od pradávna klidné vulkány budou probuzeny k nové činnosti a budou negativně ovlivňovat celkové světové klima. Také činné sopky budou tedy hřmět stále intenzivněji, jakož i zemětřesení se bude vyskytovat stále častěji a bude silnější – v neposlední řadě díky pozemským člověkem zapříčiněnému, nezodpovědnému komerčnímu, stejně jako pokusnému užívání atomových bomb, jakož i jiných explozivních materiálů, které otřásají zemí, atd.

Jestliže jsme měli v roce 1978 na Zemi 4 miliardy lidí, pak je dnes tento počet již překročen o tolik, kolik je Země v zásadě schopna přirozeně a v rámci normálu a zdraví unést a uživit, aniž by muselo být produkováno lidskými machinacemi a zásahy do přírody, znásilňováním a rabováním přírody více obživy a potravin, a bez toho, aby musel hladovět byť jen jeden jediný člověk. Země je opravdu překrásná planeta, která může se vším všudy a bez jakýchkoliv problémů pojmout a v hojnosti uživit 529 milionů lidí. Člověk však vytvořil tak obrovský nadbytek obyvatel, že je tím nucen chemií a novými kultivacemi přimět všechny potravinové plodiny k nepřirozeným výkonům. To však ještě není všechno, neboť rostoucím přelidněním se umocňuje také vykořisťování Země všeho druhu, i co se týče těžby surovin, aby byla pokryta stále stoupající spotřeba všech látek. O tom, že se šílenstvím přelidnění, stejně jako chemií a rozšiřováním lidských sídel, atd. ničí i využitelné pozemky, už vůbec nikdo nemluví – ani o tom, že mnoho potravin pro lidi je nejen chemicky upraveno, nýbrž se dokonce z větší části skládá pouze z umělé chemie.

Původně žilo v každé jednotlivé oblasti Země jen tolik lidí, kolik dotyčná oblast byla schopna přirozenou cestou uživit. Chemie a další jedy, nové kultivace rostlin a intenzivní vykořisťování půdy byly v té době ještě zcela neznámé. To se ale rychle změnilo, když v době středověku a později především v době Velké francouzské revoluce, vyvstala bláznivá myšlenka, že musí být mnohem více lidí, chce-li se člověk vzepřít vrchnosti, aby ji pak svrhl. Proto se pak národ nabádal k plození potomků, aby se tím stal mocným a silným. Na tom mělo podíl také křesťanství a jeho sekty, přičemž je třeba uvést obzvláště katolicizmus, který hlasitě –jako vždy– kázal svým bludným a šíleným učením: »Jděte a množte se«. Heslo, které je ještě dnes pilně hlásáno a dále rozšiřováno do světa katolickou vrchností a jejími biřiči v sutanách. A to vše za tím účelem, aby došlo ve všech koutech světa k »získání oveček« a »štědrých dárců«, k rozmnožování lidí jak na běžícím páse. Přelidnění, které z toho vyplývá vyžaduje také přirozeně více potravin, mnohem více energie, mnohem více surovin a více všeho ostatního. Jen co se týče potravin situace nakonec musí vyústit v to, že přirozené rostlinné produkty budou brzy už jen vzácností, protože celková spotřeba potravin pro naprosto a zcela přemnožené lidstvo se bude moci pokrýt již jen na čistě chemické bázi. Tak je tomu z části již dnes, neboť se spotřeba potravin v posledních desetiletích nezadržitelně zvyšovala. Nenarůstal však jen problém obstarávání potravy, nýbrž také problém nedostatku energie.

Člověku Země hrozí zamoření a zničení světa i života mnohými dalšími zly. Mohou být sestaveny sáhodlouhé seznamy toho, co vše člověk ohrožuje, ničí, plení a likviduje, avšak přes všechny ty škody, které přírodě, planetě a životu všeho druhu způsobil, stále ještě nezmoudřel. A nyní dospěl obyvatel Země, planeta a všechen život vůbec až do situace, že se mele z posledního – a to vše vinou těch, kteří lpí na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, a kteří proto jednají a chovají se stejně tak zločinecky jako ti, kteří dřepí v zodpovědných pozicích ve správách, vládách a v humanitárních organizacích, a dělají všechno myslitelné proto, aby zbytek života a planety Země přivedli k naprostému zničení, a to až ke zničení definitivnímu a neodvolatelnému. Na vině jsou ale také všichni ti, kteří nezodpovědně a bez iniciativy všechen začátek změn k lepšímu přesouvají na ostatní, s primitivní a slabomyslnou výmluvou: »Copak sám zmůžu?« nebo »Kdyby se zapojili i ostatní, pak se zapojím samozřejmě také«, atd. atp. Kdo ale takto myslí, ten není svého života hoden ani schopen, právě tak jako ti, kteří falešnou humanitou a falešnou láskou k bližnímu atd., celé to šílenství dalšího přelidňování podporují a všechny ostatní, ještě horší a nastávající problémy pozemského lidstva stupňují do nezměrnosti. Kdo si myslí, nebo je názoru, že svět je v pořádku takový jaký je, ten chce, aby neexistoval žádný pokrok a aby byl svět a všechen život zničen a vyhuben.

Všechna ta do očí bijící zla pozemského lidstva nachází svůj původ a svou existenci ve faktu přelidnění a v jeho neustálém dalším nezodpovědném narůstání. Toto zlo se tedy může zlikvidovat a odstranit pouze tím, že ho člověk uchopí za kořeny, vytrhne a zničí: Pozemské lidstvo musí být drasticky zredukováno. Jediná humánní podstata zredukování lidstva však může spočívat jen v regulaci porodnosti, která povolí manželství teprve od určitého věku a povolí pouze co nejpřísněji stanovený počet potomků – a toto oproti všem výmluvám, odmlouváním, strachům a nesmyslným komentářům těch slabomyslných hlupáků a omezenců, kteří tvrdí z vojenských, náboženských, sociálních a egoistických důvodů nebo z důvodů falešné humanity a lásky k bližnímu, že jsou prý potomci ve velkém počtu žádoucí, a že kontrola porodnosti odporuje náboženství a je nelidská a nehumánní atd. Takovéto slabomyslnosti mohou předkládat pouze bezmezní egoisté, sektáři a ostatní života neschopní lidé, kteří nemají ani sebemenší potuchy o přírodních zákonech a přikázáních, natož o pravdivé logice.

Všechny stávající velké problémy pozemského lidstva mohou být vyřešeny pouze cílenou kontrolou porodnosti, čímž bude lidstvo zredukováno na normální počet příslušející planetě. Všechny ostatní soubory opatření k řešení problému přelidnění představují výhradně a pouze žalostně-ubohé a neužitečné pokusy, které se nerovnají ani »kapce na horkém kameni« a které naopak všechna zla a všechny problémy ještě dál více stupňují.

Je kontrola populace barbarská, nehumánní a bez lásky k bližnímu? Právě naopak; jestliže sám(a) logicky zapřemýšlíte o těchto skutečnostech (pakliže jste to již dávno předtím neudělal(a) a nenalezl(a) v tom stejnou pravdu), pak také Vy naleznete pravdu v logické podobě, která odpovídá dříve řečenému. Pouze nelogicky myslící a na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě lpějící lidé, mohou pravdu zatloukat a popírat, protože jsou donuceni k myšlení dle sektářských pletich a bludných učení, které činí člověka »pokorným jako pes«, a které loupí zdravé, rozumné, normální a pravdivé myšlení, cítění a jednání, čímž namísto soucítění se všemi formami života vzniká pouze lítost a sebelítost, slabomyslnost a nelogičnost. Veškerá úcta před pravdivým životem a k pravdivému životu je tím zničena, čímž dále vzniká falešná humanita a falešná láska k bližnímu jako hnisavý vřed, který se může epidemicky rozšiřovat.

Odjakživa byla pravda s ohledem na objasnění chyb a viny zatraceně tvrdá a pouze zřídka je pravda lidmi přijata bez bručení a kňučení. Neustále se člověk Země cítí ve své osobnosti napaden, když je mu pravda řečena a vysvětlována. Člověk Země úplně všechno jednoduše ignoruje a ničeho nedbá a má ještě za to, že je bezchybný a bez viny, protože pravdu neunese a rebeluje proti ní, jelikož taková pravda neodpovídá jeho vlastnímu a falešnému názoru. Skutečně, takovéto konání a jednání člověka není nic víc než páchnoucí zbabělost, ze které se chce zvracet každému, kdo je alespoň trochu schopen normálního myšlení.

Pravda zní již od věků neustále tvrdě, a tedy právě tak tvrdě zní pravdivá láska, láska k bližnímu a humanita, neboť to všechno do jednoho vyžaduje od lidí logické myšlení a jednání. Tedy také ve smyslu odstraňování problémů pozemského lidstva, které značí, že všechna stávající velká zla může odstranit výhradně a pouze redukce prostřednictvím tvrdých kontrol porodnosti a že nesmí být poskytována žádná nehumánní pomoc.

Také pro lidi na Zemi platí zákony přírody, které je schopen každý vidoucí člověk s lehkostí rozpoznat: je-li tu a tam nějaká oblast, kde náhle vzroste ve svém množství nějaký zvířecí druh a hrozí nebezpečí, že dotyčná oblast nebude moci uživit tuto narůstající populaci, pak nastanou epidemie, které rostoucí a přílišnou populaci opět zdecimují. Dále se v takových případech také stává, že příliš velká populace jednoduše vymírá hladem, nebo se kvůli vyhladovění stává potravou svých přirozených nepřátel. Tak udržuje příroda přirozenou populaci, přičemž na určité ploše žije neustále pouze tolik forem života zvířecí podoby, kolik je tato oblast schopna uživit. Pouze člověk jako myslící bytost, jedná proti tomuto přírodnímu zákonu a dupe po něm oběma nohama. V protikladu ke zvířecím formám života plodí totiž potomky v překypujícím množství, a již dlouho jsou oblasti, které poskytují obživu, člověkem přelidněny v takovém měřítku, že lidé již nemohou vypěstovat a nalézt dostatek potravin. Na druhou stranu se lidé také srotili v milionových stádech ve městech, která byla kdysi vybudována na úrodné půdě poskytující obživu a tato města obživu nyní odebírají odevšad, kde ještě zbyly volné pozemky pro zahradnictví a zemědělství (aniž by se sami sebeméně přičinili při zasévání, obdělávání a sklízení).

Člověk se mylně domnívá, že je pánem tvorstva a z toho důvodu choromyslně věří, že je v důsledku své schopnosti myslet všemu nadřazen a oprávněn udržovat na planetě přelidnění, nedbat zákonů a přikázání a smět po nich dupat oběma nohama. V tomto šíleném velikášství se stal člověk již tak nehumánní, bez lásky k bližnímu a slabomyslný, že se vše zvrhlo do bezmezné zbabělosti: reálné a rozumné myšlení, stejně jako pravdivá láska, láska k bližnímu, humanita a láska k pravdě jsou zcela otupené, čímž již není schopen rozpoznat, že například vinou přelidnění vyvstávají všechny velké problémy pozemského lidstva. Problémy, které mohou být odstraněny pouze redukcí v podobě tvrdých kontrol porodnosti. Avšak namísto rozpoznání této pravdy, jsou zakládány a podporovány zločinné humanitární organizace, které – proti přírodním zákonům – způsobují více zla než užitku, protože nevysvětlují a nepřináší s sebou žádné kontroly porodnosti. Proto jsou nadále plozeny desítky milionů potomků a všechny velké problémy stoupají do nezměrných výšin. Zámožní lidé podporují tyto intriky až milionovými obnosy, avšak pouze proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, které plyne z jejich falešné humanity a falešné lásky k bližnímu. Tito pomáhající lidé zbaběle obelhávají své vlastní svědomí, protože jsou neschopní rozpoznat skutečnou pravdu a sami podle ní jednat. A tak pomáhají na špatném místě a ve špatné věci, kladou na sebe vinu a sami přímo spolupůsobí a jsou zodpovědní za vývoj dále příchozí a nezadržitelně stoupající celosvětové bídy, zla a mnohých dalších katastrof a nouzí.

Oni chybující, falešně pomáhající lidé, falešní humanisté a původci přelidnění dále nesou vinu také na přemnohých dalších zlech, a ba dokonce na ohromných zločinech, které se na Zemi dějí. K tomu patří také mučení a trest smrti, jež jsou stále ještě po celém světě v mnohých státech praktikovány a jejichž přimlouvači a obhájci jsou často ti jedinci, kteří zastupují a obhajují náboženství a všelijaké sektářství, stejně jako pomoc proti hladu bez souborů opatření k regulaci porodnosti. A tak si podávají ruku s paradoxem, který nemá sobě rovného, neboť na jednu stranu horují za přežití, aby na druhou stranu vraždou nebo ztýráním zničili život, který se provinil nějakým zločinem nebo kriminálním či politicko-revolucionářským činem nebo názorem. Jakoupak tohle má logiku?! A že jsou prostřednictvím falešné pomoci znovu plozeny stovky milionů lidí z jejichž řad opět vznikají miliony nových kriminálníků, násilníků, narkomanů a extrémistů všeho druhu atd. – o tom nechce nikdo nic vědět.

Prostřednictvím těch, kteří falešně pomáhají, nelogicky myslí, opovrhují tvořivými zákony, zastávají falešný humanizmus a jakýmkoliv dalším způsobem způsobují přelidnění, je půda osazena semeny všeho možného zla, z čehož pak klíčí a zraje zničení, které zatěžuje celou zeměkouli a které nese mnoho jmen, přičemž však základní zlo všeho globálního zla a zničení nese název PŘELIDNĚNÍ. Z něho vyplývá také zaslepení co se týče nenávisti k cizím lidem, rasové nesnášenlivosti, nenávisti k cizincům, zášti vůči azylantům a vůči bližním, tak ale také pokud jde o jakékoliv sektářství náboženské, světské, esoterické, ufologické, filozofické, volno-církevní nebo jinak uskupené podoby, čímž není vyloučeno ani sektářství hlavních náboženství. Z přelidnění vyplývají také zločiny a války, taktéž epidemie a drogová závislost, zneužívání léků, alkoholizmus, kuřácká závislost, šňupací posedlost, sadizmus, masochizmus a přemnohé další metly, kterým lidé propadají a které budou stále drsnější a četnější díky ustavičnému nárůstu celkové populace Země. Tato skutečnost je již dlouho prokázána a nemůže už být jen tak odbyta a dále zatajována. Pouze původci přelidnění všeho druhu, kteří se dopouštějí zločinů vůči lidstvu, nechtějí tuto skutečnost a pravdu ani vidět, ani rozpoznat, ani připustit. Ale proč tomu tak je? Proč nechtějí tito zločinní původci přelidnění tuto pravdu a skutečnost globálního zla a zničení vidět, slyšet, rozpoznat, pochopit ani připustit? Odpověď na to není jednoduchá, neboť důvody pro to jsou různé u všech, kteří propadli alkoholizmu, drogové závislosti, zneužívání léků, závislosti na kouření, šňupací mánii, sadizmu či masochizmu, jakémukoliv náboženskému, volno-církevnímu, jinak uskupenému, filozofickému, esoterickému, parapsychologickému, spiritistickému sektářství nebo sektářství pocházejícímu z hlavních náboženství, nebo propadli válkám, vraždám, zločinům, stejně jako nenávisti vůči cizím lidem, rasové nesnášenlivosti, nenávisti k azylantům, zášti vůči cizincům nebo vůči bližním atd. Je tedy mylné předpokládat, že pro všechny tyto zvrhlosti existuje jen jeden jediný důvod, neboť ve skutečnosti se důvody pro toto štěpí tisícinásobně, přičemž však tyto tisícinásobné důvody přicházejí v platnost a jsou význačné jak u extrémistických, tak u sektářských myšlenkových směrů a u mánií všeho druhu, atd. Důvody jsou například:

1.         Neschopnost života

2.         Neřest

3.         Ztráta sebekontroly

4.         Poškození psychiky

5.         Sektářská propaganda

6.         Propaganda zvláštních uskupení

7.         Politická propaganda

8.         Nedostatek kontaktů s druhými

9.         Euforie

10.    Nezaměstnanost

11.    Úzkosti (fobie)

12.    Nemoc

13.    Existenční problémy

14.    Nedostatek kontaktu s druhými

15.    Problémy s bližními

16.    Komunikační problémy

17.    Frustrace

18.    Bezcitnost

19.    Schizofrenie

20.    Bludná víra

21.    Uvedení v omyl

22.    Nátlak

23.    Terorizování

24.    Despotizmus

25.    Špatná výchova

26.    Neuznání pravdy

27.    Ztráta vlastní zodpovědnosti

28.    Hledání vyšších sil

29.    Hledání smyslu života

30.    Hledání pravdy

31.    Sociální nepřístojnosti

32.    Nenávist všeho druhu

33.    Lačnost a chtíč

34.    Lehkomyslnost

35.    Pomstychtivost

36.    Krvelačnost

37.    Touha vraždit

38.    Problémy v rodině

39.    Citová chladnost

40.    Náhlé citové vzplanutí

41.    Hoře z lásky

42.    Lhaní

43.    Podvod

44.    Velikášství

45.    Domýšlivost

46.    Pýcha

47.    Pochlebování 

48.    Státní zmatky

49.    Politické zmatky

50.    Válka nebo revoluce

51.    Zmatek všeho druhu

52.    Svár

53.    Hádka

54.    Žal

55.    Trápení

56.    Nevědomost

57.    Bezohlednost

58.    Špatné hospodářství

59.    Omezování jakéhokoliv typu

60.    Krize osobnosti

61.    Vrtkavost

62.    Slabá vůle

63.    Ztráta iniciativy

64.    Ztráta vlastního názoru

65.    Bezmyšlenkovitost

66.    Porušení důvěry

67.    Cizoložství / Nevěra

68.    Rozbití přátelství

69.    Nedodržení slibu

70.    Falešné sliby

71.    Zádumčivost

72.    Trudomyslnost

73.    Smutek

74.    Přehnané nadšení

75.    Osamělost

76.    Touha po něčem mimořádném

77.    Nutkání ke zvrhlosti

78.    Touha po uznání

79.    Předsudky

80.    Vševědoucí postoj

81.    Falešná kritika

82.    Zchoulostivělost

83.    Nespravedlivost

84.    Falešný humanizmus

85.    Slabomyslnost

86.    Trápení všeho druhu

87.    Mučení

88.    Zlé zacházení

89.    Znásilňování

90.    Vykořisťování

91.    Státní důvody

92.    Neschopnost

93.    Nezájem

94.    Podléhání nátlaku

95.    Ztráta vlastní osobnosti

96.    Neschopnost posouzení

97.    Závist a zloba

98.    Lakota

99.    Ztráta všech zábran

100.Bezuzdnost

101. Egoizmus

102. Žárlivost

103.  Narušené chování

104.  Odpor k práci

105.   Touha po válčení

106.   Touha po moci

 

Toto je pouze sto šest z mnoha tisíc odůvodnění, důvodů, příčin, výchozích bodů a směrodatných věcí, které vedou k sektářství všech druhů a odstínů, stejně jako k drogové závislosti, závislosti na kouření, alkoholizmu a šňupání, jakož i k zaslepení pokud jde o nenávist vůči cizím lidem, rasovou nesnášenlivost, nenávist vůči cizincům, nenávist vůči azylantům a nenávist vůči bližním atd. Tato zla obzvláště dosahují své zvrhlosti díky spolku Ku-Klux-Klan, antisemitismu a neonacizmu atd., přičemž ze všech těchto špatností v široce rozvětvené podobě opět vyplývá bezpočet dalších špatností a zmaru, které končí velmi často úplným zbídačením nebo sebevraždou, stejně jako vraždou, týráním, trestem smrti (který je taktéž vraždou), kriminalitou, masovými vraždami a vyvražďováním národů. Budoucnost ukáže, že všechny tyto a mnohé další špatnosti a ničení budou neustále nabývat převahy a zvrhávat se – jak sektářství všeho druhu, tak i neřesti a posedlosti jako drogová závislost, závislost na medikamentech, alkoholizmus a šňupání atd. Avšak také kriminalita nejhrubšího zrna a organizovaný zločin všeho druhu budou nabývat převahy a vyžádají si mnoho lidských životů, stejně jako nenávist k cizím lidem, bratrská nenávist, nenávist vůči azylantům, rasová nenávist a zášť vůči bližním. Týrání nabere právě tak zlou a široce rozsáhlou smrtící podobu, jako též trest smrti, znásilňování, vraždy, masové vraždy, náboženské a sektářské vraždy, stejně jako vyvražďování národů. Taktéž přemnohé další zhoubné zvrácenosti nábožensko-sektářské, politické a jinak uskupené podoby a ražení budou nabývat horentních rozměrů a budou vládnout světu a pozemským lidem a přinášet strach a hrůzu. Avšak na tom mají vinu sami pozemšťané, a to všichni ti, kteří musí být označeni jako původci přelidnění – úplně jedno v jaké podobě se přitom provinili. A jsou to všichni tito provinilci, kteří zcela vědomě ohrožují všechen život na Zemi a hrozí jeho zničením. V důsledku činnosti všech těchto nezodpovědných pozemšťanů jsou na Zemi dále vědomě pěstovány špatnosti, které ničí všechen život – a to prostřednictvím neustálého plození dalších lidských potomků, a tím tedy prostřednictvím stále stoupajícího přelidnění. A to vše jen proto, že mnoho pozemských lidí je pomatených a nemá v sobě pražádný pocit zodpovědnosti – ani vůči sobě a svým vlastním potomkům, ani vůči svým bližním a taktéž ho nemají vůči zbylému lidstvu. Tedy nemají právě tak žádný pocit zodpovědnosti k planetě Zemi samotné a ani k veškerému životu fauny a flóry na tomto světě. A to vše jenom proto, že nezodpovědní, samolibí a megalomansky šílení lidé vidí sebe samotné jakožto pány tvorstva a věří, že jejich slabomyslnost odpovídá reálnému a rozumnému myšlení. Zatímco ve skutečnosti nejsou schopni na základě své vůle a rozhodnutí nechat na své hlavě vyrůst ani jeden jediný vlásek. Skutečně, tento typ lidí nemůže a nesmí být označen jako rozumný, neboť jak by jinak mohli všichni tito lidé dělat všechno proto a způsobovat, že se nadále trpí ba dokonce podporují a brání náboženské a světské sekty a bludné víry všeho druhu, stejně jako extrémistické zaslepení se všemi zvrhlostmi, a že je život na Zemi – a přímo planeta samotná – odsouzena k zániku a ke zničení. Jsou to také tito nezodpovědní lidé, tito falešní humanisté, sektářsky věřící, přívrženci bludů, původci přelidnění a pohrom, stejně jako ničitelé života a planety, kteří dělají všechno proto, aby se veškeré zlo na Zemi drasticky rozmnožilo, nepřetržitě se rozpínalo, ohrožovalo a ničilo všechen život ve své existenci – k čemuž napomáhají svojí falešně humanistickou sektářskou vírou, díky níž se obyvatel Země rozmnožuje rychleji, hrozivěji a nekontrolovatelněji než morčata a králíci.

Na zlu přelidnění a na pomalu, ale jistě neustále rychleji postupujícím ničení celého života na Zemi a na planetě samotné je ve skutečnosti na vině také špatné hospodářství a korupce, stejně jako organizace a zastánci rozvojové pomoci, i když to ti, co nesou zodpovědnost nechtějí vnímat. Právě díky rozvojové pomoci průmyslových států, tzv. civilizovaného a hospodářsky vyspělého světa, byla v zemích třetího světa páchána zkáza, která vedla od kácení deštných pralesů až k úplnému zpustošení a devastaci kdysi velmi úrodných krajů. Tam kde kdysi stávaly deštné pralesy, které dodávaly kyslík a regulovaly klima, leží dnes liduprázdná, zdevastovaná, narušená, vyluhovaná a mrtvá půda, na které stěží roste jediné stéblo trávy; a kde se rozprostíraly kvetoucí pole a lány, nebo kde mohla ještě skrovná políčka poskytovat dostačující sklizeň se všemi druhy obilí a zeleniny, tam jsou dnes solné pouště, zpustlá a mrtvá krajina nebo neúrodné bažinaté plochy, které navíc často bývají líhní smrtících zárodků nemocí. A to vše vinou rozvojové pomoci těch, kteří nezodpovědně vydělávají ohromné zisky a do zemí třetího světa pumpovali a nadále pumpují nesmírné finanční prostředky z hospodářských a civilizovaných zemí, aby tím provozovali nebo nechávali provozovat špatné hospodářství a korupci, a aby stavěli přehrady, závody a rozvojové podniky podle hospodářského vzoru. A aby tak dále káceli deštné pralesy a zničili krajinu a život, čímž se vyvolají ohromné klimatické změny, které negativně ovlivní celou Zemi a všechen život a které přivolají obrovské bouře, orkány a tajfuny, jakož i záplavy, sesuvy půdy, zemětřesení, sucha a mnoho dalších katastrof. Avšak i se zřetelem na samotného člověka se rozvojovou pomocí zavinily a způsobily různé katastrofy: Například «chudí» rolníci ze zemí třetího světa byli «vyvinuti» tím, že byli prostřednictvím rozvojové pomoci buď vyhnáni ze svých pozemků nebo jim bylo zamezeno dále obdělávat svoji skrovnou zemi, aby dosáhli skrovné úrody, kterou se již po staletí mohli jakž takž uživit a díky níž mohli žít. Vyhnáním nebo zamezením obdělávání půdy ztratili sedláci a rolníci atd., svůj životní základ, jak se to prostřednictvím rozvojové pomoci dělo také přebudováním nebo zničením a zdevastováním jejich malých, avšak přesto nějakým způsobem úrodných, pozemků a polností.

Lidé, kteří po staletí a tisíciletí obdělávali svoji skrovnou, ale přesto částečně úrodnou zemi a kteří vždy nějak měli dostatek potravy, neztratili velmi často – díky špatnému hospodářství, korupci, stejně jako díky rozvojové pomoci samotné – jen svou zemi, nýbrž i svou odedávna navyklou práci, se kterou již po staletí mírumilovně žili. Se ztrátou jejich země a jejich práce, zmizela i jejich iniciativa, neboť díky dalšímu faktoru – totiž že těm vyvlastněným, vyhnaným a nezaměstnaným lidem byla díky rozvojové pomoci zdarma dána k dispozici potrava všeho druhu – ztratili rovněž iniciativu k vlastní zodpovědnosti a k vlastnímu snažení o životní zaopatření. Následkem toho začali jednoduše civět do prázdna a vést lhostejný způsob života, a čekali na to, až jim budou létat pečení holubi přímo do pusy ve formě potravin rozvojové pomoci, nebo očekávali, že se tomu bude dít přinejmenším zdarma. A protože jim chybělo jejich tradiční zaměstnání v procesu obstarávání potravy spočívající v těžké práci na skrovných pozemcích, již nevěděli, jak by se měli chovat a co by měli dělat. V dlouhých chvílích se tito lidé zaměstnávali mezi sebou, obzvláště formou sexu, přičemž spolu muži a ženy souložili a začali ve velkém plodit potomky. Měla-li kdysi na přírůstku obyvatelstva vinu Francouzská revoluce, díky níž se – v důsledku zaslepení – muselo plodit hodně potomků, aby mohli mocně vystoupit proti vrchnosti a vykázat ji do patřičných mezí – přidala se k tomu ještě stará bludná myšlenka, že se musí plodit mnoho potomků za tím účelem, aby tito mohli zabezpečit staré lidi. Díky rozvojové pomoci atd., to potom dále byla i dlouhá chvíle a nuda lidí náhle nezaměstnaných, vyhnaných, vyvlastněných a neiniciativních atd., která vedla k explozivnímu plození potomstva, a tím i k rapidně rostoucímu přelidnění. Vinu na přelidnění Země, stejně jako na zničení a ohrožení všeho pozemského života a planety samotné, má tedy i rozvojová pomoc.

Stejnou měrou nesou vinu na zničení planety a veškerého života Země také hlavní náboženství a sekty, a to díky podporování nekonečně mnoha potomků pozemských lidí, z čehož samozřejmě vyplývá přelidnění. Náboženství a sekty, které vzývají nebo vyhánějí ďábla, neustále misionaří, vtrhávají jako zvrhlá dravá zvěř do zemí třetího světa a rozšiřují šílenství své náboženské a sektářské víry se všemi jejími nelidskými, člověku nedůstojnými následky a zvrhlostmi, které spočívají v zotročení, mizerném hospodářství a korupci, stejně jako ve vykořisťování a negativním ovlivňování vědomí, ve vědomém olupování o svobodu, v bludné víře, náboženských válkách a náboženských vraždách, stejně jako v ohlupování lidí, atd. a v základním zlu veškeré hlouposti kolem přelidnění: totiž na šílenství sektářské věty: «Jděte a množte se ».

Pravda je ale tato: Země je mnohonásobně přelidněna a jde vstříc svému zničení, stejně jako zničení veškerého života, a to v důsledku přelidnění. Jen a výhradně samotný člověk je na tomto přelidnění vinen, protože v tomto ohledu nezná žádné meze právě tak, jako je nezná u všech svých dalších zvrhlostí. V protikladu k člověku jedná zvířena čistě instinktivně rozumněji a podle přírodních zákonů, neboť reguluje v pudovém a instinktivním sledu svoji populaci sama a přizpůsobuje ji daným možnostem obživy a života. Nastane-li ale přesto, prostřednictvím jakýchkoli okolností, přemnožení, pak nastane přirozeně podmíněné masové vymírání, aby došlo k vytřídění a eliminaci přebytečných zvířat. Člověk jakožto rozumem obdařená bytost by si z toho mohl vzít příklad, avšak ten se o to ve svém velikášství žádným způsobem nestará. Věří, že je pánem tvorstva a jako takový se cítí být oprávněn smět se proviňovat vůči všem přírodním zákonům. A proto dále podporuje přelidnění s takovým úspěchem, že se lidstvo nezadržitelně dále rozmnožuje, čímž se nadále stupňuje nouze, zlo a bída, kriminalita, nemoci, epidemie, nákazy a všechny ostatní nespravedlnosti a zvrácenosti. Ty budou tak nezměrné a nezadržitelné, až nakonec skončí v řvoucím chaosu a úplném zničení všeho pořádku a veškerého života.

Čím více bude ve všech dotyčných zemích z důvodu falešného humanizmu a zvráceného soucitu poskytována rozvojová pomoc, pomoc proti hladu a ostatní druhy pomoci, a přitom nebudou poskytovány žádné regule k zamezení porodnosti, tím hrůznější nastane nouze, zlo, bída a ostatní zvrhlosti, kterými bude život a planeta zruinována a zničena. Bez směrodatné, skutečně lidské a vhodné pomoci nemohou být ani země ani národy rozvojového typu za několik let nebo desetiletí zkultivovány, zcivilizovány a ani hospodářsky vyrovnané a pokrokové. Ani lidé těchto národů a států nemohou být bez mezinárodních návodů jednoduše «přetvořeni». Nemohou zvládnout a přizpůsobit se myšlení a jednání světa, který si osvojil zdravé hospodářství a politiku, stejně jako obsáhlé vzdělání a všeobecný přehled, jakož i zdravé sociální zázemí a zdravé vedení státu, zákonodárství a směrnice celkového vývoje. To vše si musely tyto státy vypracovat v řadě dlouhých staletí.

Přirozeně, pomoc v každé podobě je velmi vhodná, avšak pouze tam, kde je tuto pomoc zodpovědné uplatňovat a poskytovat. Taková pomoc může být dodávána také do rozvojových zemí třetího světa atd., avšak nikdy v té podobě jako se tomu děje prostřednictvím rozvojové pomoci a pomoci pro hladovějící – bez instrukcí ke kontrole porodnosti. Pomoc pro tyto země a pro tyto lidi by musela spočívat ve vzdělávání v pokrokové práci a v právě takových pracovních metodách, v lepší a plody sklízející výstavbě jejich země, aniž by se zasahovalo v podobě ničení do přírodního systému. Pomoc by tedy měla spočívat v tom, poskytovat lidem dobré školní a všeobecné vzdělání, čímž také vznikne pokrokový a sociální způsob myšlení a vědomí toho, že jeden každý člověk je sám zodpovědný za své vlastní konání a jednání a za svou práci, stejně jako za svůj život. Pomoc tedy musí tkvít i v tom, aby byli lidé informováni o katastrofálních následcích, které vznikají díky přelidnění a z toho důvodu musí pomoc spočívat taktéž v objasňování nezbytné regulace porodnosti, antikoncepce a rigorózního zastavení porodnosti.

Pomoc v každé náležité podobě je vhodná tam, kde lidé nepodporují přelidnění a nerozmnožují se jako morčata a králíci, je vhodná tam, kde jsou lidé pracovití a nezadlužení a kde se neocitají v nouzi vlastním zapříčiněním. Je vhodná také tam, kde si lidé vytváří určité vzdělání a všeobecný přehled, v jehož důsledku také myslí a jednají pokrokově a zodpovědně, z čehož opět vyplývá, že své potomstvo drží v přiměřené míře a nenesou žádnou vinu na stoupajícím přelidnění.

Nechť člověk Země nechá vládnout čistě přírodní zákony a přikázání ve všech věcech, obzvláště pak s ohledem na přelidnění, které může redukovat pouze prostřednictvím radikálního a rigorózního celosvětového zastavení porodnosti v určené podobě. Pouze v této podobě jedná člověk správně, čímž mohou být bída, nouze a zlo všeho druhu na naší krásné modré planetě Zemi omezeny a konečně vymazány.

Přelidnění s sebou přináší také etnické problémy, které přímo zapříčiňuje, z čehož vzniká stěhování národů, stejně jako války, vraždy a zabíjení. Neustálým růstem pozemské populace se lidé stále více a více tlačí na sebe a prostor pro jednotlivého člověka je stále menší a menší. Proto zákonitě dochází k tomu, že se lidé různých národů, příslušností, náboženství, názorů, mínění, filozofií a myšlenkových směrů atd. na sebe stále více těsnají a navzájem se omezují, což vede automaticky a zcela nutně k třenicím, neshodám a sporům, ze kterých opět zcela neodvratně a automaticky vznikají války, vraždy a zabíjení, stejně jako stěhování národů, přičemž samo stěhování národů vede k novým, zlým a celosvětově neudržitelným problémům. Utečenci totiž neopouštějí svá rodná sídla, aby hledali svůj nový domov jinde ve své zemi, nýbrž prchají do cizích zemí – a sice do států, které jsou finančně a hospodářsky atd. lépe postavené, než je to v případě jejich vlastní rodné země. A skutečně, tito běženci vycestovávají útěkem ze svých domovin po tisících a desetitisících – a dokonce přímo po statisících a milionech – a zaplavují cizí a lépe postavené státy, které jsou tak zatíženy přemírou cizího vlivu a téměř neřešitelnými problémy. Tyto problémy stojí státy, které utečence přijmou miliardové obnosy, jež budou muset vyklopit pilní obyvatelé dotyčné »hostitelské země« tvrdě vydělanými penězi prostřednictvím horentních daní.

Utečenci z těch států, ve kterých vládnou etnické problémy, války, vraždy a zabíjení, stejně jako pronásledování jakéhokoliv typu atd., vpadávají stále více a více do lépe postavených států a usazují se v nich – velmi často díky lžím a kriminálním intrikám. Utečenci svým cizím vlivem zatěžují více a více lépe postavené státy světa, do kterých mohou vycestovat velmi často pouze ilegálním způsobem. A přemíra cizího vlivu, která vzniká díky všem těmto uprchlíkům, s sebou přináší nové problémy sociální, hospodářské, politické, ale také náboženské a etnické povahy. Sociální podstata se začíná pomalu ale jistě hroutit, náklady na život a na bydlení stoupají stále výše a výše, nouze o bydlení je stále větší a větší, a utečenci se mísí s domácími a pomalu ale jistě smazávají vlastní linii domácího národa tím, že vznikají smíšená manželství, ze kterých opět vznikají smíšení potomci, a to v takovém počtu a množství, které již není zodpovědné. Uskuteční-li se smíšená manželství tím, že se lidé poznají v různých zemích během cest nebo díky svým povoláním atd. – načež pak společně vytvoří smíšený pár – pak je to normální a pochopitelné, a tedy taková ojedinělá smíšená manželství neškodí ani linii národa, ani národu samotnému. Jsou-li ale masovým způsobem vytvářena smíšená manželství a plozeni smíšení potomci prostřednictvím utečenců, kteří zemi přetěžují svým cizím vlivem, pak vznikne během krátké doby nová rasa a smíšený národ, kterým bude ten původní, domovský národ potlačován a vykořeňován.

Typy utečenců, které prchají do cizích zemí, nevykazují žádnou jednotnost, neboť pocházejí ze všech vrstev společnosti a skutečné důvody k útěku jsou často velmi rozdílné a sahají od důvodů týkajících se hospodářství, vlastních problémů, soužení s láskou, drogové závislosti a náboženství až po důvody vojenské, politické, rodinné, dobrodružné a pracovní atd. A všichni tito utečenci nejrůznějšího druhu prchají ze svých domovin, aby hledali útočiště v lépe postavených státech, načež tyto státy začínají trpět cizineckým přetížením se všemi jeho zlými, stát a národ ohrožujícími důsledky. Největší část všech uprchlíků tvoří azylanté, kteří stojí hostující státy, a tím i pilné daňové poplatníky, miliardové částky. To se přirozeně zase nelíbí různým skupinám domácích obyvatel, a proto se vzdouvá a rozdmýchává nenávist vůči cizím lidem, nenávist vůči azylantům, jakož i rasová nenávist atd., což vede ke smrtícím eskalacím, které vyvolávají hmotné škody a zapříčiňují netušené pohromy.

U utečenců vstupuje do hry ještě další faktor, který nesmí zůstat nezmíněn, a sice ten, že zpravidla ze svých domovin prchají pouze ti lidé, kteří jsou finančně lépe situovaní a kteří mají nějaký majetek, dům nebo pozemek, které mohou vyměnit za hotové peníze, aby si jimi mohli financovat svůj útěk. A tento typ uprchlíků také není zrovna příliš skromný, neboť se v zemích do kterých uprchli příliš často domáhají nestydatých požadavků ohledně peněz, bydlení, aut, nákladů na živobytí, oblečení a sociální pomoci všeho druhu, atd. Avšak lidé v uprchlických zemích, kteří musejí z důvodů vlastní bezpečnosti uprchnout nebo opustit svou domovinu, ti si útěk dovolit nemohou, nebo pouze ve vzácných případech, neboť jim k tomu prostě a jednoduše schází nezbytné finanční prostředky, a proto jsou velmi často vězněni, mučeni a zavražděni. Zpravidla se tedy vyznačují jako uprchlíci pouze takoví lidé, kteří v nějaké podobě disponují určitým kapitálem. Právě u těch je ale velmi často pravidlem, že prchají pouze proto, aby mohli v nějaké hospodářsky a sociálně lépe postavené zemi vést pohodlnější život, než jak jim to bylo možné ve vlastní domovině, protože by je to doma stálo příliš mnoho úsilí a námahy. Jako utečenci z čistě hospodářských důvodů atd., se pak v zemích do kterých utekli zastírají lhaním a švindly, že prý z domovské země uprchli z důvodů náboženského, vojenského nebo politického pronásledování atd. Tedy tvrzeními, lhaním, podvody a švindly, které v těchto případech neodpovídají pravdě. Často se také vyskytuje to, že do hry vstupují utečenci, kteří nejsou jen obyčejnými kriminálníky, nýbrž přímo těžkými zločinci, kteří páchají ve státech, jež je přijaly, závažné zločiny, které se jim vyplácí. Vyskytují se také stále častěji utečenci takového typu, kteří dorazí do států, jež je přijaly, aby se tam neoficiálně – či přímo s oficiálním povolením úřadů – uplatňovali jako shromažďovatelé obrovských peněžitých obnosů, s nimiž pak ve svých domovských zemích finančně podporují války, bratrovražednictví nebo revoluce; nebo s nimiž pak nakupují zbraně či všelijaké válečné nástroje.

Jen velmi málo uprchlíku skutečně spadá do kategorie opravdových uprchlíků. Ze všech těch desítek tisíc utečenců je ve skutečnosti jen velmi málo těch, kteří musejí z důvodů životní bezpečnosti uprchnout ze své domoviny a kteří oprávněně platí za uprchlíky a jako takoví mohou být uznáni, i když lidé zodpovědní za tuto problematiku ve státech, které uprchlíky přijímají, paradoxně tisícům a desetitisícům takovým zdánlivým uprchlíkům propůjčují status skutečného uprchlíka a náklady za to pak nese celý stát. Lidé za to zodpovědní nechápou, nebo z důvodů falešného humanismu nechtějí chápat, že tento typ uprchlíků jsou právě jen «hospodářští uprchlíci» atd., kteří nechávají hanebně na holičkách svoji vlastní domovinu. Právě tehdy, když stát zasáhnou zmatky a nouze, a když je stát odkázán na pomoc a spolupráci každého jednotlivého občana, právě tehdy prchají ze své domoviny ti, jejichž pomoc je potřeba ze všeho nejvíc k zachování země, státu a života. Zbaběle utíkají ze své vlastní domoviny, místo aby v ní spolupracovali na zavedení vhodného pořádku, čímž by mohl být vypracován vzkvétající stát a vytvořena vzkvétající země. Zbabělým úprkem se toho však nikdy nemůže dosáhnout a je úplně jedno, zda je přitom řeč o nějaké alespoň trochu normální zemi, nebo o státu, který se nachází ve zlé diktatuře a nejhlubším chaosu. Každá jednotlivá země potřebuje své občany, neboť pouze díky nim samotným může být společně s vhodnými vládnoucími silami vypracována a dosažena civilizovaná, sociální a skutečně života hodná struktura s náležitým hospodářstvím a politikou, stejně jako s dobrou životní úrovní. Prchají-li však obyvatelé zbaběle ze své domoviny, namísto toho, aby v ní zůstali, zasadili se za ni a v případě nouze za ni bojovali, pak se může chaos, bída, nouze a všechno zlo stát zcela nevyhnutelně ještě větší a neodvratitelnější.

Nakonec existují ještě ti uprchlíci, kteří jsou skutečnými oběťmi náboženských a politických zmatků, stejně jako válek, revolucí a neoprávněného pronásledování. Že je takovýmto lidem poskytnuta podpora a pomoc přijetím za skutečného uprchlíka, by mělo být z čistě lidského pohledu samozřejmostí, avšak výhradně a pouze pod podmínkou, že se tito utečenci opět vrátí zpět do svých domovských zemí, kde se narodili a nesmějí zůstat v hostitelské zemi, když se situace v jejich domovských zemích opět znormalizuje a zlepší do té míry, že může následovat návrat bez nebezpečí jakéhokoliv ublížení na těle či životě, stejně jako když opět existuje stav určité míry normální hospodářské a životní úrovně.

Veškerá fakta ve věci uprchlického problému poukazují jednoznačně na to, že musí být přísně zastaveno proudění a vpouštění uprchlíků, jestliže problémy s cizineckým zatížením, s utečenci a s azylanty, stejně jako s nenávistí vůči cizincům, azylantům a jiným rasám nemají nabírat takových rozměrů, že z toho nakonec vzniknou katastrofy, které již nikdo nebude s to zvládnout.

Je to brutální a nehumánní, jestliže budou následovány přírodní zákony a přikázání? Ne - brutální, nehumánní a bez lásky k bližnímu je to tehdy, když člověk všemi prostředky nadále udržuje a ještě podporuje své přelidnění, aby se mohly plodit desítky milionů dalších potomků. Brutální a nehumánní je to tehdy, když kvůli sektářství a slabomyslné citové pomatenosti nejsou prováděny tvrdé kontroly porodnosti. Tím se všechna bída a vše ve svých problémech stává ještě větší a nezvládnutelnější, čímž nakonec nebude možné již žádné řešení a žádná záchrana.

 

Potřebné soubory opatření v celosvětovém měřítku
Jedna možnost mezi mnoha!
(Tyto soubory neplatí pouze pro malé přírodní národy v pralesích, které již od věků provádějí vlastní tvrdé soubory opatření ke kontrole porodnosti)

Povolený věk svatby:

o       ženy:   25 let

o       muži:   30 let

Věk pro plození potomků:

o       ženy:   28 let

o       muži:   33 let

Předpoklady pro plození potomků:

A.   existující manželství přinejmenším 3 roky.

B.   Prokázání harmonického a zdravého manželství.

C.   Prokázání nezávadného způsobu života partnerů v manželství.

D.   Prokázání schopnosti vychovávat děti.

E.    Prokázání zdraví: žádné dědičné a infekční nemoci, žádná závislost na drogách, lécích nebo alkoholu, atd.

F.    Žádná příslušnost k extrémistickým a státu nepřátelským skupinám.

Maximální počet potomků:

o       3 potomci na jedno manželství

Interval zastavení porodnosti:

o       7leté úplné zastavení porodnosti celosvětově

o       1 rok povolení plození potomků podle povolujících osnov zákona

o       7leté úplné zastavení porodnosti celosvětově

o       1 rok povolení plození potomků podle povolujících osnov zákona; toto prováděné tak dlouho, dokud snížení pozemského lidstva nedosáhne normálního stavu.

Následně: V platnosti zůstane povolující osnova zákona pro manželství a pro plození potomků, přičemž však odpadne sedmiletý cyklus zastavení porodnosti. 

Dále zůstane v platnosti:

o       3 potomci na manželství (nebo 3 děti v opatrovnictví, resp. v adopci)

Trestné soubory opatření při jednání proti těmto zákonům:

A.   Peněžní trest ve výši 10tileté mzdy obou chybujících.

B.   Sterilizace obou chybujících.

C.   Kastrace chybujících při násilném smilstvu a znásilnění atd., stejně tak jejich doživotní vyloučení ze společnosti, separátně dle pohlaví (ženy zvlášť, muži zvlášť )

D.   Státní odnětí a výchova všech dětí proviněných = pěstouni/adoptivní rodiče.

Prosím, všimněte si v naší brožuře PŘELIDNĚNÍ č. 3 bližšího vysvětlení výše uvedených souborů opatření.

--------------------------------------------------------------------------------

Brutální a nehumánní
Co je podle Vás brutálnější, nehumánnější a nepřátelštější vůči bližním, stejně jako vůči životu?

1) lidmi přelidněný svět, ve kterém vládne hlad, bída, nouze a hrůzná smrt, ve kterém jsou na denním pořádku války, vraždy, zabíjení, mučení a trest smrti, znásilňování, kriminalita, nenávist, choroby a ničení, neřesti a posedlosti, nepřátelství vůči životu, extremizmus, lži, podvody a zvrhlosti atd., čímž ročně bídně chcípají miliony lidí v hrozných bolestech nebo desítky tisíc lidí žalostně zmírají na následky mučení svých trýznitelů a katů, stejně jako hladem a bídou.

nebo

2) lidmi normálně obydlený svět, ve kterém jsou všechna zla, problémy a svízele malé a normální, ve kterém nevládne žádný hlad ani bída; ve kterém je strach z válek a všeho zla natolik zmenšen, že je skutečně dána možnost míru, jenž sjednotí celý svět, jenž nechá zmizet neustálý strach z budoucnosti a umožní život v lásce, logice a rozumu atd.

Skutečně, pravda nemůže být řečena jednou vyslovenými, falešně-humanistickými a diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími, trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ji ozřejmují, slovy která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že potom prostřednictvím této reakce vyjde najevo skutečný postoj dotyčného člověka, a tak dojde k vyjádření jeho rozumnosti či nerozumnosti, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesobečtí se zpravidla nechají přesněji informovat a poučit, zatímco ti nerozumní samolibě všechno neustále zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí, myslí falešně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší. Ty pak pomlouvají jako kacíře, štváče a polemiky, a to jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně vyzrálí, aby rozpoznali a pochopili skutečnou pravdu, nebo proto, že jsou nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí, poučenější a lepší než ostatní, kterým není titulování vlastní. Jak neobyčejně se ale tito tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť pravidlo ukazuje, že jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn.

Zapřemýšlej o tom, v jakém světě by sis Ty přál žít; a zda opravdová, skutečná humanita, láska, láska k bližnímu a pravda přeci jen nepřekonává všechnu falešnou humanitu, falešnou lásku k bližnímu a všechny lži – a zeptej se přitom také sám sebe, v jakém světě by si přáli žít Tvoji potomci a potomci Tvých potomků.

Zdroj:Osud