Enigma (květen 2010)

18.10.2011 17:33

Enigma (květen 2010)

 
Z obsahu časopisu: Enigma (květen 2010) Tajemní muži v černém? „MIB“ /str. 86 – 89/ Petr Koutský Slunce ozařuje střechy domů mexické metropole Mexico City. Ve výšce stovek metrů nad zemí k tomuto městu letí malé dopravní letadlo Piper Aztec 24. Jeho pilot Carlos Antonio de Los Santos Montiel v tu chvíli v březnu roku 1974, ještě netuší, že se záhy odehraje příhoda, jež mu velmi zkomplikuje život. Poklidný let je totiž ná­hle přerušen podivnými otřesy. Co je způsobilo? O malou chvíli později vyhlédne Montiel z kabiny a nedaleko pravého křídla prý spatří neznámé letící těleso. Později je popisuje jako tmavošedý objekt diskovitého tvaru. Jenže to není jediné překvape­ní - na druhé straně letounu prý vidí další letící objekt stejného vzezření! Letec je značně neklidný avšak pokračuje v letu, doprovázen nechtěnou eskortou. O chvíli později se prý k jeho letounu rychle blíží třetí UFO, které se na po­slední chvíli vyhne přímému nárazu do Pipe­ru! Přesto do­chází k dotyku obou strojů. Pi­lot se prý záhy záměrně přiblí­ží k UFO ještě blíž, a v tu chvíli se stává neovladatelným. Později je prý zastrašován agenty v černých oblecích. Proč mu údajně vyhrožovali muži v černých oblecích?  

Z obsahu časopisu: Enigma (květen 2010)

6032_enigma.jpg
 

Založili Prahu asijští mniši?   /str. 8/ Lenka Kabeláčová

Odhalte mystérium neviditelného prahu!
 
 

Proč žijeme tak krátce? /str. 12 – 14/ Jan Zeman

Chcete být na světě 400 let? Vědci tvrdí, že to není zcela vyloučené!

Věk lidí se neustále prodlužuje. Dnes žijeme čtyřikrát déle než naši předci v době bronzové! Tehdy bylo možné mluvit o štěstí, pokud člověk vůbec oslavil sedmnáctiny. A dnes? Průměrný věk v západní Evropě je 79 let. Kolika let se budeme dožívat v příštích stoletích? Vědci zkoumají, na jaký věk je naše tělo vlastně stavěné. Je možné, že je lidská schránka téměř nesmrtelná? Podle stu­die DR. MICHAELA JARZWINSKÉHO ze státní univerzity v americké Louisianě se možná už za několik desetiletí dočkáme prodloužení na­šeho věku třeba na dvojnásobek! Podle jeho dvanáctistránkové studie, otištěné před něko­lika lety, podobné snahy ani po dosažení této mety zřejmě neskončí. Lidské tělo by prý mohlo fungovat i hodně přes 200 let. Někteří odborníci hovoří i o lidském životě dlouhém až 400 let! Že je něco takového zcela nemožné? V labora­torních podmínkách se již daří prodloužit věk některého hmyzu na trojnásobek. Je taková genetická manipulace možná také u lidí?

STOP STÁRNUTÍ! Právě toto tajemství mohou vyřešit vědci! Kdo by očekával, že teorie o nějakém zásadním prodlužování lidského věku razantně odmít­nou, bude asi překvapen! Odborníci na lidské geny totiž potvrzují, že hranici lidského věku je možné posouvat, a dokonce desetiletí až století! Do té doby poklidnou atmosféru rozvíří 1 v polovině 90. let minulého sto­letí Američan Michael Jarzwinský, když naznačí možnosti úpravy lidských genů. Není to myšlenka nová, ale on tvrdí, že už za 20 let bychom se díky tomu mohli dožívat dvojnásobku dnešního průměrného věku.

ŽIVOT - POUHÁ CHEMIE? Neustále se zvyšující dožitý věk lidí ale patrně naznačuje, že situace není tak úplně beznaděj­ná. Veškeré procesy v lidském těle jsou molekulární povahy, a pokud budeme s to ovládat molekuly, bu­deme schopni ovládnout vše, včetně stárnutí, dává naději, Trefil. Pokud lze lidský život chápat jako chemický proces, pak je teoreticky možné si představit, že by se dal i neomezeně prodlužo­vat. Existují ale i pesimistické názory. Připouš­tějí, že sice jde jen o chemický proces, ale je prý tak složitý a komplikovaný, že jej lidé nikdy ne­dokážou pochopit! Jestli je tato cesta správná, ukáže až budoucnost. Byla by to určitě naděje třeba pro dlouhé kosmické lety. Na naší přelid­něné planetě by to ale spíš vyvolalo problémy! Je tak razantní prodlouženi života možné, nebo se jedná jen o zbožné přání vědců? A bylo by něco takového vůbec k dobru?             

 
 

Co odhalil světoznámý vampyrolog?  /str. 15/ Jana Trnobranská

Stephen Kaplan tvrdí: „Upíři jsou skuteční!“
 
 

Šifra Karla Hynka Máchy   /str. 19 - 21/ Michaela Vondrušková

Chtěl zveřejnit svůj zvrhlý deník, jedná se o intimní poznámky básníka a autora proslulé skladby Máj. 

 

Utajované hříchy papežů, aneb když se stane ďábel hlavou církve /str. 30 - 35/ Michaela Vondrušková

Když si současný papež JOSEPH RATZINGER (* 1927) vybírá své „pa­pežské“ jméno – BENEDIK (XVI.), které v překladu znamená „požeh­naný“, odkazuje tím na úctyhodné církevní hodnostáře, kteří toto označení nesli před ním. Jenomže zřejmě zapomněl na BE­IIEDIKTA IX., svého o několik století staršího předchůdce, který tomuto jménu zrovna dobrou reklamu nedělá. Tento Svatý otec totiž za dobu svého pontifikátu nevykazuje charak­teristiky, které bychom od hlavy katolické církve očekávali. Údajně si libuje ve zvrh­lých činech, na svém kontě má širokou škálu nejrůznějších hříchů a skoro žádná špatnost mu není cizí. Také proto si později vyslouží několik nelichotivých přezdívek: je napří­klad nazýván „démonem z pekla v rouchu kněze“ nebo „ostudou Petrova stolce“. Co je zač tento podivný papež, který má být zodpovědný za pěknou řádku ohavností?

Zhýralý puberťák velí církvi
Malý THEOFYLAKT pochází ze vznešené rodiny, ostatně dva jeho strýcové už papeži byli (BEME­DIKT VIII., pontifikát 10 12-1 024) a JAN XIX. (pontifikát 1024-1032). Teď je tedy řada na něm a o to, aby skutečně získal kýžený úřad, se postará jeho otec ALBERICH III. Když mladík nastupu­je na církevní trůn, je mu čerstvých 20 let (podle některých historiků však ještě mnohem méně) a stává se tak jedním z nejmladších papežů vůbec. Nevybitý „puuberťák“ bude od nynějška nazýván vznešeně: Benedikt IX. Jak ale postupuje jeho vláda, hromadí se podezření a důkazy o jeho zkaženosti. Podrobnosti o konkrétních činech však nejsou zcela známy, měly se prý odehrávat za za­vřenými dveřmi posvátného katolického sídla. Dochovaly se nám však výpovědi hodnověrných svědků, které odkrývají Benediktovy krutosti.
Papež, který požehnal inkvizici
Jak se může kněz z bohaté a vlivné římské rodiny do­pracovat na post papežského vraha, rekordmana v počtu ilegálních potomků a strůjce inkvizičního šílenství? Pojďme se podívat na rozkvět Giovaniho Battisti Ciba a jeho nechvalnou dráhu, na níž napáchal nesmírné škody! Giovani je božím synkem už od mladých let. Horlivě pracuje na svém církevním vzestupu a roku 1467 se stává biskupem v Savony. Vyšší hod­nost mu však nebrání v jeho zhýralém životě. Už v té době žije velmi prostopášně a je otcem několika dětí. Ačkoliv jsou jeho potomci nelegitimní, k mnohým z nich se Gio­vanni veřejně přiznává. Na papežský trůn nastupuje v roce 1471 nový papež SIXTUS IV. (1414-1484) a biskup ze Savony větří příleži­tost. Musí si nějakým způsobem získat jeho přízeň! Podporuje tedy okatě jeho synovce (ve skutečnosti se mělo jednat přímo o jeho syna) kardinála GIULIANA DELLA ROYERA (1443-1513). Záhy se stává pape­žovým oblíbencem a v roce 1473 je jmenován kardinálem. To mu však stále nestačí!
Děti papežů: jako houby po dešti!
Nelegitimní potomstvo není u Svatých otců něčím OJEDINIĚLÝM. Buď to mají mocnáři neman­želské děti před pontifikátem, nebo dokonce během něj - a mnohdy to i otevřeně přiznají! Papež JULIUS II. (pontifikát 1503-1513) má být i po svém vysvěcení sexuálně aktivní, zplodil celkem tři dcery a praktikoval SODOMII! PAVEL III. (pontifikát 1534-1549) údajně odkládá své vysvěcení proto, aby mohl pokračovat v promiskuitním životním stylu a má tři nelegitimní potomky. Ilegální potomstvo sahá údajně až do dob biblických – apoštol Petr (Šimon Petr) měl mít dceru jménem Petronilla. Neví se však, zda byla skutečně pokrevním potomkem či dcerou ve smyslu učednickém. Někteří církevní hodnostáři jsou dokonce obviňováni z homosexuálních orgií. Mezi nimi je i papež PAVEL II. (pontifikát 1464-1471), o kterém se tra­duje, že zemřel na infarkt během pohlavního styku se svým sluhou. Podobné touhy měl prý mít také Sixtus IV. (pontifikát 1471-1484).
Stala se papežem žena?
Podle jedné středověké legendy zná Petrův stolec i vládu ženy. Měla jí být PAPEŽKA JANA (či  Johanna), která údajně vládla v období 855-857. Příliš se toho neví o jejím životě a vládě, zato prý máme podle jistého archeologického nálezu představu o její smrti: při jedné společenské akci údajně Jana porodila dítě a záhy byla na místě ubita davem. Existuje řada teorií, které se snaží existenci papežky vysvětlit a přisuzují její identitu jiným dobovým církevním postavám. Podle jedněch byla papežka Jana jen hanlivé označení pro papeže JANA VIII. (872-882), který byl typický svou zženštilostí.Někdo se však přiklání k tezi, že Papežkou byla nazývána Marozie, a to kvůli svému neblahému a vlivnému působení na vysoký počet papežů v obdo­bí nazývaném PORNOKRACIÍ.
 

 

Má Bradáč z Karlova mostu nadpřirozené schopnosti?  /str. 39/ Jan Zeman

Jde zřejmě o nejznámější sochařské dílo na pražském Karlově mostě, a možná je i nejstarším v Čechách! Víc toho o plastice s tradičním názvem Bradáč nevíme. Snad jen to, že bývala už na předchozím Juditině mostě. Mohlo by se jednat o portrét neznámého mnicha z nedalekého kláštera či samotného stavitele mostu, ale třeba je to magický symbol, jenž má chránit stavbu před nepřízní osudu. Dříve se podle Bradáče měřila výška vody ve Vltavě. Je to ale jeho jediný účel? Stará pražská pověst vypráví, že do­tkne-li se voda spodní části BRADÁ­ČOVÝCH vousů, Vltava již brzy začne vystupovat ze svých břehů. Je nejvyš­ší čas, aby se lidé bydlící u řeky při­chystali na opuštění svých domovů. Pokud voda vteče do mužových úst, už vystu­puje ze svých břehů a zaplavuje ulice na sta­roměstské straně řeky. A konečně, zatápí-li Vltava i jeho pleš, mohou se lidé po Staroměst­ském náměstí vozit na lodičkách. Je tedy Bra­dáč první vodoměrnou značkou u nás? Není to tak jednoduché. Pověst totiž zřejmě vznikla až později a původní význam sochy býval do­cela jiný! Podaří se jej odhalit? STRÁŽCE NEBO PORTRÉT STAVITELE? Bauerovo vysvětlení původu kamenné tváře ale není jediné. Často se také uvádí, že jde o portrét samotného stavitele Juditina mostu! Kdo jím byl? Stavebník zřejmě pocházel z Itá­lie, ale jméno se nám nedochovalo. Někdy se mu proto říká mistr Bradáč. Reliéf by také mohl znázorňovat tehdejšího panovníka Vladislava Il., ale tato domněnka je nepodložená. V případě mostů v Řezně a v Drážďanech tomu tak je. Týká se to i Prahy? Co když jde o podobiznu představeného z nedalekého kláštera, kterého známe pod jménem OLDŘICH? Musí mít Bra­dáč skutečně nějakou živou předlohu? Není to jen nějaký symbolický ochránce mostu? V ne­daleké Staroměstské mostecké věži se setkáme například s věžníkem, který ji má chránit před zničením! Je zde také několik starých nápisů, jejichž význam nikdo nechápe. Jsou to nějaká magická zaklínadla?

 
 

Přinesla Elleen Garrett důkazy o onom světě? /str. 40 – 41/ Michaela Vondrušková

Eileen vidí za hranice běžné reality, má jasnovidecké vize a údajně může komunikovat se světem mrtvých! Její seance si sice získají obdiv u spiritistů, žena se však existenci druhého břehu snaží dokázat celé veřejnosti. V roce 1930 uspořádá seanci, která vejde do dějin. Komunikuje zde s duší kapitána havarované vzducholodi, jejíž nehodu sama předpověděla! Odbornici jsou bezradní:

Jak je to ve skutečnosti s jejími schopnostmi? PROKÁŽE EXISTENCI DUCHŮ?

Slavný spisovatel chce s pomocí Garrett dokázat existenci světa mrtvých. Po své smrti v roce 1930 se má dokonce projevit na ně­kolika seancích! Eileen od něho údajně obdrží zprávu o pod­mínkách, ve kterých se nachází. Doyle Prý říká, že se příliš neliší od světa, který známe za svého života. Opravdu se ženě poda­řilo spojit s duchy. Odkud by jinak měla všechny ty informace ze zákulisí katastrofy vzducho­lodi R101? V roce 1951 Garrett zakládá Parapsychologickou zá­kladnu, která podporuje vědec­ký výzkum paranormálních jevů a stává se uznávaným sdružením, které funguje dodnes. Spolu­pracuje také s předním americ­kým psychologem LAWRENCIEM LESHAIIEM (*1920), s nímž se snaží dokázat pravost komuni­kace s duchy. Podle odborníků je jedním z těch médií, která jsou opravdová. Garrett sama však sobě ve své autobiografii říká: Mám dar - nadání či sebeklam, jest­li chcete - nazývající se „duchovno“. Je mi jedno, jak je to pojmenovávané, žiji s tímto „duchovním talentem“ a je to dlouho, co jsem si zvykla na jeho všemožná přízviska ... V krátkosti, jsem nazývána různě, od šarlatánky až k zázračné ženě.  

 
 

Utajované archeologické objevy: podivné nálezy z Ameriky /str. 46 – 47/ Petr Koutský

Dokazují kontakty starověkých Egypťanů s Novým světem?
Prozrazují nesrovnalosti PODVOD? Předměty pocházející ze soustavy štol pojmenovaných Burrowsem jako Mystery Cave (česky Jeskyně záhad), jsou dodnes zdrojem váš­nivých diskuzí mnoha badatelů. Celý podivný příběh začíná tím, že Burrows údajně zcela náhodně objevuje pod velkým kamenem vstup kamsi do hlubin. V pod­zemní temnotě prý záhy muž nachází lidské ostatky, stovky ka­menů a zlatých destiček, z nichž jen nepatrný zlomek vynáší zpět na denní světlo. Na předmětech z lllinois jsou kromě znaků, po­dobných hieroglyfům, znázorněni také staří Egypťané. Na jiných jsou egyptské lodě a egyptští bohové - například Anubis, bůh se šakalí hlavou, a další, zřejmě staroegypt­ské motivy! Záhy po zveřejnění údajných Burrowsových objevů se však na jeho hlavu snáší ostrá kri­tika vědců. Americká akademická obec předměty z Mystery Cave šmahem odmítá jako padělky a „nezatěžuje“se dalším výzku­mem. Jedná se o jasný podvrh, nebo důkaz přítomnosti starých Egypťanů v Americe?
 
 
 

Největší polské záhady „ukryté podzemí, UFO i děsivá zjevení“  /enigma extra/

 
KDE: BABÍ HORA V BESKYDECH
KDY: od 19. stol. až do dnes
ZAHADNÉ ONOLNOSTI: TAJEMNÁ SVĚTLA, ZVUKY PROPADY PŮDY, SVĚDECTVÍO PODZEMÍ

Temnotou podzemní chodby krá­čí otec a jeho syn Vincent. První jde starší muž s lampou. Vincen­ta, který je zde poprvé, překvapu­je, že ohromná chodba je několik metrů široká a má téměř kruhový průřez. Je prý tak širo­ká, že jí může projet i vlak, a její stěny se třpy­tí jako skleněné. Kroky mužů zde nevydáva­jí téměř žádný zvuk. Z čeho je vyroben tento podivný materiál, podobný sklu? Za chvíli se starší muž zastavuje na místě, kde chodba ús­tí ve větší jeskyni tvaru válce a zároveň křižo­vatku několika podzemních chodeb. Tyto tu­nely vedou do každé země, do každého kontinentu. Můžeš se jimi dostat, kam jen chceš, samozřejmě pokud víš, jak se v nich orientovat, říká otec synovi temným hlasem o tajemném podzemí, jež se má nacházet pod Babí horou (nejvyšší horou Beskyd na polsko-slovenských hranicích). Skutečně se pod tímto kopcem nachází vstup do rozsáhlého, snad až celosvětového podzemí?

TAJEMSTVÍ ZASVĚCENÝCH: Ještě předtím, než Vincent se svým otcem opustí podzemí Babí hory, zaslechnou prý ze vzdálené chodby podivné řinčeni, syčení a dunění. Podle Vincen­tova otce to mají být dopraní prostředky oby­vatel podzemní říše, kterou prý budují již po mnoho tisíc let. Obývají zdejší podze­mí nějaké tajemné pod­zemní bytosti? Na konci své cesty prý oba mu­ži vchod do podzemí pod Babí horou opět zavalí kamenem a ten tak do­dnes zůstává utajen. Jeho přesnou polohu zná podle Pajaka ještě v polovině 20. století několik zasvěcených jedinců, žijících blízko Babí hory. Ti prý polohu vchodu většinou sdělí jen svým nejstarším dětem a nikomu ji­nému. Přesnou lokalitu vstupu tak údajně zná pouze několik vyvolených jedinců. V pří­padě nebezpečí (například války) má toto podzemí sloužit jako bezpečný kryt nebo rychlé dopravní spojení s velmi vzdálenými místy. Ale může mít natolik fantastický příběh reálné jádro? Pajak neuvádí o Vincentovi žádné podrobnější informace. Jde snad jen o smyšlený příběh?

Kde jsou vstupy do údajné Agharty?
Podle knihy Agharta ztracená podzemní říše od britského spisovatele A. Maclellanaprý existuje celosvětová sít OBROVSKÝCH CHODEB spojujících dokonce celá podzemní města. Tuto údajnou podzemní říši, nazývanou nejčastěji ACHARTA, má dodnes obývat jakási prastará civilizace. Vstupy do těchto chodeb jsou údajně na mnoha místech světa. Mají se nacházet třeba pod brazilským pohořím Roncador, jihoamerickým pohořím Andy, pod severní Anglií, Mongolskem, Afghánistánem, ruskou Sibiří, tibetským městem LHASA, Cheopsovou pyramidou v Egyptě, italskou horou Monte Epomeo, českým BLANÍKEM, nebo pod polskou BABÍ HOROU.
Co hledali nacisté?
Vstupy do této bájné podzemní říše hledají za 2. světové války na příkaz německého kancléře ADOLFA Hitlera (1889 -1945) také speciální německé oddíly SS Ahnenerbe. Jejich cílem je především podzemí, spojova­né s netradičními legendami, o němž shro­mažďují překvapivě mnoho informací z celého světa. Je pouhou náhodou, že právě O bý­valé Československo, na jehož někdejších hra­nicích leží i Babí hora, mají nacisté enormní zájem? Nacistické špičky totiž předpokláda­jí, že příběhy o podzemní civilizaci jsou prav­divé. Avšak nezdar střídal nezdar a to vše vyvo­lávalo záchvaty Hitlerova vzteku (...) Před nacis­tickou invazí pročesali Hitlerovi badatelé říšské ar­chivy (…) Bylo zjištěno, že právě na území Česko­slovenska se legendy zmiňují o vznešených bytos­tech přebývajících v podzemí, píše britský spi­sovatel A.M. v knize Agharta ­ztracená podzemní říše. Ale výsledky německé­ho pátrání jsou dodnes neznámé. Našli sku­tečně kdesi vstup do rozsáhlého a uměle vybudovaného podzemí? Nasvědčovat by tomu mohly následující události, zaznamenané ne­příliš daleko od Babí hory!
Díra do podsvětí?
Záhy prý otřesy ustávají, ale v dálce na sva­zích hor jsou vidět podivná světla, vylétáva­jící k obloze. Poté vše utichá, ale již za tři týd­ny se na magurských stráních znovu ozve záhadný zvuk a údajně zde z vesnic mizí několik lidí a zvířat. Ale tím to prý nekončí! O několik dní později nalézá údajně je­den z pastevců na magur­ských svazích díru v ze­mi, ze které vychází po­divný zápach. V okolí ot­voru širokého kolem 60 centimetrů má najít kus košile a kravský roh. Odvlekli sem snad tajemní příchozí z podzemí nějaké lidi a zvířata? Díru v zemi prý místní měří zá­važím na provaze a její hloubka je větší než 25 metrů. Kde až končí? Tato otázka zůstává dodnes nevyřešena, neboť nikdo z přivolaných vesničanů se neodvažuje do otvoru vstoupit. V ten samý den večer se prý opět zatřese země a přibližně v místě, kde byl nalezen tajemný otvor, vesničané opět vidí tajemná světla. Druhý den má otvor v zemi navždy zmizet! Jedná se pouze o legendu? Podobné příběhy se ale tradují i z mnoha dalších míst světa. Lidé prý mají mizet například pod rakouskou horou Untersberg blízko Salzburgu. Z ruské Sibiře je zase známo vyprávění o národu Čudů, který prý žije pod povrchem země.
Varují nás dávné mýty?
Jedna z chodeb, vycházejících z Babí hory, má procházet pod kostelem ve slovenských Rab­čicích. Právě v tomto kostele nalezneme jako v jednom z mála sošku čerta. „Čertovský“ná­zev má v polštině i Babí hora a čerti jsou kdysi spojováni i s neznámými jevy a ohněm, stejně jako s pověstným podzemním peklem. Mož­ná v těchto mýtech najdeme souvislost i s před­chozími událostmi. Vznikly legendy o čertech a peklu na základě setkání lidí s údajnou pod­zemní civilizací nebo čímsi záhadným v pod­zemí? Jedná se o potomky prastaré a vyspělé lidské kultury, která se z neznámého důvodu ukryla do podzemí? Možná se jeden ze vstupů do těchto rozsáhlých prostor nachází i na pol­ské straně Babí hory. Podzemní chodby prý spojují velkou částí dnešního světa a podle ně­kterých názorů jsou staré stovky, snad i tisíce let. Dozvíme se někdy, co je skryto pod povr­chem Babí hory?

Absint - droga umělců?  /str. 51/ Tomáš Chvála

Svou „zelenou jiskrou“ si ab­sint (psáno též jako Absinth a Absinthe) podmaňuje v 18. století téměř celý svět. Nadšení vládne v Německu, Lesku, Rakousku, Americe a především pak ve Francii. Právě Francie je semeništěm legend o absintu a město nápojem doslova žije. V Paříži si absintu užívá každá spo­lečenská skupina, vojáky a smetánkou počínaje a umělci konče. Původem irský dramatik OSCAR WLDE (1854-1900) o absintu říká: „Po prv­ní sklence vidíte věci tak, jak je chcete vidět. Po dru­hé je vidíte takové, jaké nejsou. Nakonec je spatříte takové, jaké skutečně jsou, a to je ta nejpříšernější věc na světě!“. Jak vlastně vypadá svět pohledem přes „zelené brýle“?

PIJI!  ŽIJI! MALUJI! Není jiného alkoholického ná­poje, který by způsobil po světě takové pozdvižení. Konzerva­tivcům, kteří by rádi "zeleného ďábla" sprovodili ze světa, nahrá­vají do karet především umělci. Často jsou na pokraji nervového zhroucení a jejich názory je lehké přisoudit ší­lené mysli. Americký spisovatel EDGAR ALLEM POE (1809-1849) je v roce 1849 nalezen v pološí­leném opileckém stavu na baltimorském chod­níku a následně upadá do komatu, z něhož už se nikdy neprobere. Jiný vášnivý pijan absintu, nizozemský malíř VIIICEIIT VAII GOGH (1853-1890), trpí psychickou poruchou, násled­kem čehož si má údajně uříznout ucho (i když tato teorie je později zpochybňována viz ENIGMA 1/2010). Policie akt připisuje na vrub „šílenství v lahvi“, Absint musí z ulic! Je nebez­pečný a měl by být klasifikován jako droga. Sta­li se umělci opravdu obětí zrádného nápoje?

(NE)UZAVŘENÝ KRUH
Oživení absintu přichází až v 90. letech 20. století. Evropská unie tehdy připouští, že nelze prokázat halucinogenní účinky nápoje a může být veřejně distribuován. Na po­čátku milénia se tak postupně ruší nařízení z počátku 19. století a absint má až na pár výjimek otevřené dveře do celého světa. Přesto je stále v mnoha zemích vnímán jako nebezpečná droga, kterou provází nejedno varování. Měli bychom se bát, že pijeme dro­gu? Nebo byl celý proces z počátku minulé­ho století zinscenovanou hrou vlivných spo­lečností, které využily situace k odstranění nejsilnějšího soupeře?      
Droga jako druh náboženství
I staří Mayové využívali drog během OBŘADNÍCH RITUÁ­LŮ. Šamani, kněží i vládci si navazovali své VIZE pomoci silné tabákové směsi a PSYCHOTROPNÍCH substancí z darů deštného pralesa. Doboví odborníci přisuzují NEBÝVALÉ USPĚCHY MAYŮ, které předběhly svou dobu, právě užívání PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK. ALHOHOL A DROGY bývají nejčastějším terčem církevních lobbistů. Zajímavé ovšem je, že dle odborných studií mají drogy a náboženské praktiky řadu SPOLEČNÝCH rysů - vliv na psychickou integritu jedince, význam osobní zkuše­nosti i společného sdílení, proměna vztahů ke svému okolí, vytváření vlastního jazyka, kultury a životního stylu. Jak blízko má tedy náboženství k drogám? Stačí se jen podívat, v kolika rozličných kulturách se duchovni spojují se svými BOHY prostřednictvím nějakých drog!
 
 
 
Tajuplné stavby světa /str. 58 - 59/ Jan Zeman

o kterých byste měli vědět.. Poznejte kolosální chrámový komplex ukrytý uprostřed Kambodžské džungle „Angkor“- Kambodža. Šlo o největší město světa?

 
 

Šokující schopnosti mravenců  /str. 60 - 62/ Petr Koutský

Disponují záhadným kolektivním vědomím?
 
  

Prastará židovská kabala Přináší duchovní růst, nebo risk?  /str. 63 - 66/ Michaela Vondrušková

Kabala má dlouhé dějiny a po staletí mocně pů­sobila na ty skupiny židovského národa, které usilo­valy o hlubší pochopení tradičních forem a představ židovství vysvětluje německý židovský filo­zof Gerschom Scholem (1897-1982) a dodává: „Kabalisté se pokoušeli proniknout do tajemství světa jako odrazu tajemství samotného božského života nebo jej alespň popsat,“ Podle anglického učitele kabaly Z´ev Ben Shimona Haleyho (*1933) se stoupenci pokouší o spojení s Nej­vyšším a také o vysvětlení zákonů, které vlád­nou vesmíru a rozvoji člověka.

Zdroj:Osud