Vandalismus v oblacích! HAARP - netušená časovaná bomba tiká nad naší hlavou (2.)

23.10.2011 10:57

 

 
To, co je na systému HAARP nejvíce znepokojující, je právě jeho schopnost vyvolat mentální poruchy lidí. Výsledkem práce zmíněných autorů je více než 40 stránková kniha s desítkami poznámek pod čarou, která je záznamem usilovné práce harwardského profesora, vojenských stratégů a vědců v průběhu vzniku a testování této elektromagnetické technologie. Jeden z dokumentů popisujících její využití pochází například od mezinárodního Červeného kříže v Ženevě. Je v něm uveden kmitočtový rozsah, na němž lze tyto účinky vyvolat - jde „kupodivu“ o rozsah, na němž je HAARP schopný vysílat...

1. díl je zde

Historie HAARPu
 
Níže popsané patenty byly původně součástí ideového balíku vypracovaného firmou ARCO Power Technologies Incorporated (APTI) – dceřinou firmou Atlantic Richfield Company, jedné z největších ropných společností na světě. Firma ARCO postavila základy systému HAARP. V červnu roku 1994 pak své patenty a kontrakt na druhou fázi výstavby prodala společnosti E-Systems.
 
E-Systems jsou jedním z největších zpravodajských investorů na světě. Spolupracují se CIA, ministerstvem obrany a různými zpravodajskými organizacemi. Jejich roční obrat činí 1,8 miliardy amerických dolarů, z čehož 800 miliónů jde na černé projekty – projekty tak tajné, že dokonce kongres Spojených států není schopný říct, kam tyto peníze putují.
 
E-System koupila firma Raytheon - jeden z největších armádních investorů, který se v roce 1994 nacházel na 42.místě prestižního podnikatelského žebříčku „Fortune 500“. Firma Raytheon je vlastníkem tisíce patentů, z nichž mnohé byly pro projekt HAARP velmi hodnotné. Podívejme se alespoň na dvanáct nejdůležitějších, které společnost Raytheon šikovně ukrývá mezi tisícem jiných.
 
Například US Patent #4,686,605, který získal fyzik Bernard J. Eastlund („Method and Apparatus for Altering a Region in the Earths Atmosphere, Ionosphere, and/or Magnetosphere“ – „Metody a přístroje k vyvolání oblastních změn v zemské atmosféře, ionosféře a/či magnetosféře“), byl více než rok v utajení americké vlády.
 
Eastlundův ohřívač ionosféry je nezvyklý: vysílané vysokofrekvenční záření (RF) se koncentruje a soustřeďuje se na jeden bod v ionosféře. Díky této novince se do ionosféry dostává nebývalé množství energie. Eastlundovo zařízení umožňuje koncentraci jednoho wattu na kubický centimetr, což je ve srovnání s jinými zařízeními, schopnými dodat do atmosféry jen okolo jedné miliontiny wattu, giganticky mnoho.
 
Teprve tak obrovské množství energie může vyvolat ionosférické změny, které jsou potřebné k futuristickým záměrům popsaným v patentových spisech. Jako výchozí bod výzkumu byla přitom podle těchto spisů použita práce Nikoly Tesly z přelomu 19. a 20.století.
 
A k čemu by tato technologie byla společnosti ARCO, držiteli patentu? Umožnila by jí bezdrátově přenášet elektrický proud z elektráren, které se nacházejí v okolí plynových nalezišť, ke spotřebiteli, a přijít tak k obrovským ziskům.
 
V současné době by se však jen těžko dokazovalo, že zrovna toto je jedno ze zamýšlených použití systému HAARP. Na druhou stranu objevil Nick Begich v dubnu 1995 další patenty, které jsou spojené s klíčovými osobami APTI. Jeden z těchto nových patentů se skutečně týká bezdrátového systému přenosu elektrické energie. 
 
V Eastlundově patentu je doslova uvedeno, že tato technologie může zmást nebo úplně narušit i propracované letadlové a raketové navigační systémy. K tomu je schopna pokrýt rozsáhlé oblasti země sprškou elektromagnetických vln o různých frekvencích, a také tyto frekvence měnit. To jí umožňuje vyřadit z provozu rádiový přenos informací na zemském povrchu, na moři i ve vzduchu. 
 
V popisu patentu stojí:
 
„... tím tento vynález umožňuje do strategických míst zemské atmosféry dostat nebývalé množství energie a udržovat její výkon na požadované úrovni s mnohem větší přesností a kontrolou, než tomu bylo doposud. Pokud je navíc použita nepravidelná pulsace, je možné vyvolat podobné účinky, jako u explozí atomových náloží různé síly v různých výškách...“
 
„... je však možné nejen přerušovat spojení třetí strany, ale pomocí jednoho nebo více takových paprsků i celou její komunikační síť. A to i za cenu, že by došlo k přerušení všech ostatních komunikací na světě. Určité vlastnosti sytému používané k přerušení komunikace je navíc možné využít jako vlastní komunikační síť.“
 
„... rozsáhlé oblasti atmosféry mohou být nečekaně vyzdviženy do značné nadmořské výšky, čímž se raketa setká s neplánovaným a nečekaným odporem, který ji zničí...“
 
„Možné jsou také změny počasí - například úpravou směrů větru ve svrchní atmosféře dojde k vytvoření jednoho nebo více hřebenů z atmosférických částic, které budou fungovat jako čočky nebo zaostřovací zařízení. ... je možné provést molekulární modifikaci atmosféry k dosažení pozitivních účinků na životní prostředí. Navíc lze vyvolat efektivní změny molekulární skladby ve kterékoli oblasti atmosféry, či zvolit konkrétní molekulu nebo molekuly a zvýšit jejich výskyt. Uměle ovlivnit lze například i koncentraci atmosférického ozónu, dusíku, atd...“
 
Begich objevil ještě dalších 11 APTI patentů (Patentový úřad Spojených států je přístupný na internetu), které popisují například jak provést "exploze rozsahem podobné nukleárním, avšak bez radioaktivního záření", dále systém pro přenos energie pomocí paprsku, přes-obzorový radar, systém pro detekci střel dopravujících nukleární hlavice, elektromagnetické pulsy dříve produkované termojadernými zbraněmi a další triky „Hvězdných válek“. Tato patentová sbírka se evidentně stala základem systému zvaného HAARP...
 
Pátrání Begicha a Manningové odhalilo vskutku bizarní plány. Dokumenty amerického vojenského letectva například prozradily, že systém byl vyvíjen za účelem manipulace a narušovaní mentálních procesů lidí v rozsáhlých oblastech prostřednictvím pulzující frekvence rádiového záření (což je specialita HAARPu). Hlavní výpovědní materiál o této technologii pochází z dokumentů Zbigniewa Brzezinského (bývalého bezpečnostního poradce amerického presidenta Cartera) a J. F. MacDonalda (profesora geofyziky na Kaliforské univerzitě a vědeckého poradce prezidenta Johnsona), kteří psali o válečném využití energetických paprsků za účelem cílených změn geofyzikálního a životního prostředí. Uvedené dokumenty odhalují, jak lze tyto účinky vyvolat, a popisují také jejich záporný vliv na lidské zdraví a mysl.
 
To, co je na systému HAARP nejvíce znepokojující, je právě jeho schopnost vyvolat mentální poruchy lidí. Výsledkem práce zmíněných autorů je více než 40 stránková kniha s desítkami poznámek pod čarou, která je záznamem usilovné práce harwardského profesora, vojenských stratégů a vědců v průběhu vzniku a testování této elektromagnetické technologie. Jeden z dokumentů popisujících její využití pochází například od mezinárodního Červeného kříže v Ženevě. Je v něm uveden kmitočtový rozsah, na němž lze tyto účinky vyvolat - jde „kupodivu“ o rozsah, na němž je HAARP schopný vysílat...
 
Následující odstavec pochází z 25 let staré knihy „Between Two Ages“ („Mezi dvěma věky“), kterou napsal Zbigniew Brzezinski, tou dobou profesor na Kolumbijské univerzitě:
 
"Političtí stratégové jsou v pokušení zneužít výzkumy mozku a lidského chování. Geofyzik Gordon J. F. MacDonald - specialista na otázky vojenství – hovoří o přesně načasovaných, uměle vyvolaných elektrických úderech, které ‘mohou vést k oscilacím, jež způsobí značné zvýšení energetické hladiny nad určitou oblastí země... Tak by mohl být vyvinut systém, který by dokázal dlouhodobě a vážně poškodit výkon mozku všech lidí v určité oblasti ...‘ Bez ohledu na to, jak hluboce znepokojující je myšlenka zneužití životního prostředí k manipulaci s lidským chováním za účelem národních výhod, faktem je, že určité technologie dovolují, aby něco takového mohlo být vyvinuto v průběhu několika málo desítek let."

Zdroj:Osud